Pla digital

L’Estratègia digital de centre defineix i concreta les línies d’actuació del nostre centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. 

L’EDC té, bàsicament dues parts. Una primera part que és més estratègica (objectius, activitats, planificació, etc.), on es defineix on volem arribar com a centre digitalment parlant. 

La segona part mostra la cultura digital, on queda recollit el que com a centre ja tenim establert en aquest sentit.