Ser docent

Ser docent al Maria Espinalt

L'Institut Maria Espinalt fonamenta el seu projecte educatiu en la idea de BENESTAR. Es tracta d'un centre on l'Educació Emocional és molt important i constitueix un dels pilars del centre. Existeixen espais educatius orientats a aquestes qüestions i conduïts per docents. Per això tots els docents del centre passen per formacions relatives a aquestes qüestions. Venim d'on venim la necessitat de desaprendre i reaprendre és molt elevada.

En el nostre Institut el centre de tot és l'alumne/a. L'objectiu passa per  empoderar-lo/la i ajudar-lo/la a ser el protagonista del seu propi procés d'aprenentatge. Per aquesta raó els horaris s'elaboren amb criteris estrictament pedagògics i no atenent  a les preferències dels i de les docents.

Aquest enfocament ens exigeix una atenció bastant personalitzada de cada cas i una acció tutorial intensa. Al Maria Espinalt tenim organitzada la tutoria de manera compartida i distribuïda: totes i tots els docents estem a càrrec del seguiment d'una dotzena d'alumnes del centre.

Una altra característica és l'aplicació del currículum basat en el binomi: globalització dels continguts/enfocament instrumental. Les àrees considerades instrumentals són plantejades des d'aquest enfocament i la resta de matèries queden incloses en diversos centres d'interès i formen part de propostes globalitzadores. Així doncs, el professorat del Maria Espinalt dedica moltes hores de docència en àmbits que no són els de la pròpia especialitat.

Per poder dur a terme la docència d'aquesta manera, on el més important és la gestió de persones i grups orientada al desenvolupament personal i competencial  per conduir-los cap al coneixement, els docents canvien completament el rol tradicional. El coneixement dels continguts no és el més rellevant de la seua activitat a l'aula sinó la gestió humana. La transmissió de coneixements per part dels docents és una activitat residual sota un plantejament que potencia l’activitat de l’alume/a. Això implica que el diàleg, les entrevistes,  les reunions i tota mena d'activitats comunicatives són les eines bàsiques de la interacció entre l'alumnat i el professorat.

Entenem que l'aprenentatge ha de ser significatiu i en context per la qual cosa constantment ens cal realitzar adaptacions i elaboracions de materials i recursos didàctics. Per aquest motiu no funcionem amb llibres de text sinó amb dispositius electrònics i entorns virtuals, ja que ens permeten molta més flexibilitat, adaptabilitat i accessibilitat en relació  recursos i materials necessaris en cada cas.

Això exigeix un esforç del personal docent,  tant en la preparació de materials a nivell personal com en la coordinació entre els membres del claustre. El treball en equip és molt important i es materialitza en un gran nombre de reunions, tant ordinàries com extraordinàries, durant el curs així com en el mes de Juliol. Ser un centre en construcció implica la necessitat de destinar un temps extraordinari per part de tots i totes les docents, perquè a banda de les necessitats de docència i gestió cal afegir les tasques pròpies de la creació. Per aquest motiu els i les docents del Maria Espinalt treballem cada setmana les 2 hores complementàries i en fem 30 hores setmanals de permanència en el centre, en ocasions fins i tot més.

L'enfocament de l'avaluació es basa en l'observació i el diàleg perquè l'objectiu de la mateixa transcendeix el caràcter notarial que sovint se li atorga i més enllà de certificar situacions, el plantejament és el de motivar i esperonar la millora dels resultats oferint recursos i ajuda. Per això els tutors personals recullen les observacions de tot l'equip i amb elles, tot afegint les pròpies observacions, elaboren els informes on es comuniquen aquests resultats, les diagnosis realitzades i les propostes de millora plantejades. L'avaluació numèrica només te lloc al final del curs.

El centre no està organitzat per departaments sinó que atorga molt de pes a les decisions i al treball del claustre en ple. La dimensió del centre, a hores d'ara ens permet aquest funcionament. Tot i així existeixen comissions i coordinacions per dur a terme, a més a més, d'altres tasques.

L'oferta educativa del Maria Espinalt consisteix en 120 places de primer d'ESO durant el present curs 2016/2017 que s'ampliarà a segon d'ESO durant el proper. L'horari inclou matins i tardes de docència més tardes de reunió/formació.
Comments