Dates del procés de preinscripció i instruccions

preinscripció

Ja tenim informació sobre el procés de preinscripció en temps estranys. Les instruccions són necessàriament llargues. 

Comencem per uns enllaços on podeu trobar informació actualitzada sobre tot aquest procés:

pàgina del consorci guia

Servei d'assistència telefònica

S'ha reforçat la centraleta del Consorci d’Educació per garantir que en el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la preinscripció, totes les famílies puguin rebre suport telefònic trucant al telèfon: 935511000, de 9.00 h a 13.30 h.
Aquest servei d’atenció telefònica, compta amb el suport del servei de teletraducció, que pot atendre en cinquanta-dos idiomes en temps real, a través del telèfon mòbil o fix. Són converses a tres (operador, família i traductor, sovint nadiu) i es garanteix la confidencialitat.

Si seguiu tenint dubtes o necessiteu aclariments, envieu-nos un missatge a la nostra adreça de correu: preinscripció@institutmariaespinalt.cat

Seguim amb les instruccions:

Modalitats de preinscripció
Donades les característiques d’aquest període que estem vivint, 
 • la majoria de la preinscripció es realitzarà per via telemàtica
Només en aquells casos que sigui impossible realitzar la preinscripció per via telemàtica, s'ofereixen dues alternatives
 • Fer-la telemàticament amb suport de l'administració;   

 • Presencialment concertant una cita prèvia
Amb l’obertura dels centres per al tràmit de preinscripció només està prevista la utilització dels espais imprescindibles per al treball administratiu. Per tant, no serà possible realitzar visites al centre ni per demanar informació o consultar dubtes. Aquests s'hauran de resoldre via telemàtica o telefònica.
 
Dates
Període de presentació per la sol·licitud de preinscripció d'Educació Secundària Obligatòria (ESO)
 
 • Preinscripció en línia: del 13 al 22 de maig  ambdós inclosos. 

 • Preinscripció presencial (amb cita prèvia i només en casos excepcionals): del 19 al 22 de maig. 

 • Matrícula d’ESO: del  13 a 17 de juliol (més endavant ampliarem la informació)
Recordeu que per tal de formalitzar el procés cal fer tant la preinscripció com després la matrícula al centre que se us hagi assignat.
 
Procediment per fer la preinscripció.
 
Modalitat telemàtica
 1. S’haurà d’emplenar la sol·licitud en suport telemàtic (l'enllaç encara no s'ha publicat). 
 2. Quan s’emplena es genera un resguard que s’ha de guardar.
 3. Enviar el resguard de la sol·licitud al correu electrònic del centre demanat en primera opció. En el cas de ser l’institut Maria Espinalt el correu és a8066541@xtec.cat. Juntament amb el resguard s’haurà d’enviar la següent documentació (escanejada o fotografiada amb bona resolució):
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen
  • Original i còpia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Una altra documentació rellevant per als criteris de puntuació (només si s’escau)
   • Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania
   • Original i còpia del títol de família nombrosa, monoparental o Especial vigent.
   • No s'acceptarà en cap cas el resguard de tramitació de la sol·licitud per a qualsevol d’aquestes modalitats.
   • Padró, contracte laboral o certificat emès per l’empresa si l’adreça que consta al DNI no és la del domicili o si s’al·lega el criteri de proximitat del treball.
   • Certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició (alumne, pare, mare, germà o germana) emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes. 
 4. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.
 5. Si es té cap dubte sobre la seva veracitat, el centre pot requerir la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió.
El període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

Modalitat telemàtica amb suport de l'administració

Del 13 a 19 de maig aquelles famílies que no disposin de mitjans telemàtics, de connexió a Internet o tinguin altres impediments seran ateses per un equip de professionals per a fer la preinscripció de manera telemàtica. Durant aquests dies s'atendrà de manera prioritària a les famílies en situació de vulnerabilitat. A partir del 19 i fins al 22 de maig s'atendrà a totes les famílies que s'hi adrecin.
 • Centres d'atenció ciutadana:
  S'han habilitat vuit punts d'atenció ciutadana per fer aquest suport. El més proper al nostre centre és l'Institut Rambla Prim.
  Aquest servei d'atenció ciutadana funcionarà únicament amb cita prèvia trucant al telèfon: 935511000. L'horari d'atenció serà de 9.00 hores a 13.30 hores.
Modalitat presencial (només en casos excepcionals)
 1. Acudir al centre durant els dies i l’horari establert pel servei de cita prèvia del consorci (per determinar)
 2. Omplir el formulari de preinscripció (millor portar-la ja emplenada des de casa)
 3. Lliurar tota la documentació que s’especifica per a la presentació telemàtica. En aquest cas caldrà portar la documentació original i la fotocòpia de cada document.
Per a dur a terme la preinscripció presencial es prendran tot un seguit de mesures preventives. És per això que caldrà que:
 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • En cas que no pugueu portar la sol·licitud emplenada des de casa heu de portar un bolígraf per a fer-ho.
 • Es recomana portar mascareta i guants.  
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
Llistes 
Durant tot el procés de preinscripció es publicaran a la web del centre les llistes anonimitzades (barem provisional i definitiu, admissions…). Quan tinguem les dates de publicació de les llistes les afegirem a aquest apartat.
 
Contacte amb el centre
Durant tot el període de preinscripció, es podrà mantenir el contacte amb el centre per tots els dubtes que puguin sorgir, principalment via correu electrònic (preinscripcio@institutmariaespinalt.cat). En casos excepcionals, habilitarem un telèfon per aquelles situacions que requereixin una explicació més acurada.

Aquest espai de la pàgina web s’anirà actualitzant a mesura que disposem de nova informació.

Més informació
Per més informació podeu consultar l’apartat de preinscripció del web Estudiar a Catalunya i a la la pàgina web del Consorci d'Educació de Barcelona.


Ċ
Miguel Angel Baeta Monforte,
10 de maig 2020, 11:49
Comments