Procediment per a fer la preinscripció telemàticament


Aquest és un resum de les instruccions per fer la preinscripció telemàticament:
 1. S’haurà d’emplenar la sol·licitud en suport telemàtic. Trobareu aquest formulari a la pàgina del Departament d'Educació
 2. Quan s’emplena es genera un resguard que s’ha de guardar.
 3. Enviar el resguard de la sol·licitud al correu electrònic del centre demanat en primera opció. En el cas de ser l’institut Maria Espinalt el correu és preinscripcio@institutmariaespinalt.cat. Juntament amb el resguard s’haurà d’enviar la següent documentació (escanejada o fotografiada amb bona resolució):
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen
  • Original i còpia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Una altra documentació rellevant per als criteris de puntuació (només si s’escau)
   • Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania
   • Original i còpia del títol de família nombrosa, monoparental o Especial vigent.
   • No s'acceptarà en cap cas el resguard de tramitació de la sol·licitud per a qualsevol d’aquestes modalitats.
   • Padró, contracte laboral o certificat emès per l’empresa si l’adreça que consta al DNI no és la del domicili o si s’al·lega el criteri de proximitat del treball.
   • Certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició (alumne, pare, mare, germà o germana) emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes. 
 4. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.
 5. Si es té cap dubte sobre la seva veracitat, el centre pot requerir la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió.
El període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

Més informació:
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/02_preinscripcio_2020_2021/guies/01_Guia_General_ESO_ca.pdf pagina web del consorci servei d'atenció telefònica Formes de contactar amb l'institut

Comments