Preinscripció presencial

 ce

Procediment:
 1. Acudir al centre durant els dies i l’horari establert pel servei de cita prèvia del centre. Per demanar aquesta cita heu de fer servir el telèfon 603 55 51 04, preferiblement a través de missatgeria instantània.
 2. Omplir el formulari de preinscripció (millor portar-lo ja emplenat des de casa)
 3. Lliurar tota la documentació que s’especifica per a la presentació telemàtica. En aquest cas caldrà portar la documentació original i la fotocòpia de cada document.
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen
  • Original i còpia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Una altra documentació rellevant per als criteris de puntuació (només si s’escau)
   • Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania
   • Original i còpia del títol de família nombrosa, monoparental o Especial vigent.
   • No s'acceptarà en cap cas el resguard de tramitació de la sol·licitud per a qualsevol d’aquestes modalitats.
   • Padró, contracte laboral o certificat emès per l’empresa si l’adreça que consta al DNI no és la del domicili o si s’al·lega el criteri de proximitat del treball.
   • Certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició (alumne, pare, mare, germà o germana) emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes. 
Mesures preventives:

Per a dur a terme la preinscripció presencial es prendran tot un seguit de mesures preventives. És per això que caldrà que:
 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • En cas que no pugueu portar la sol·licitud emplenada des de casa heu de portar un bolígraf per a fer-ho.
 • Es recomana portar mascareta i guants.  
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Més informació:
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/02_preinscripcio_2020_2021/guies/01_Guia_General_ESO_ca.pdf pagina web del consorci servei d'atenció telefònica Formes de contactar amb l'institut
Comments