Perfil del contractant


Obertura del sobre C de les propostes presentades

Dimecres dia 12 de maig de 2021 a les 15.45 hores es procedirà a l'obertura del sobre C de les propostes presentades per les diferents empreses.Obertura del sobre B de les propostes presentades

Demà dia 4 de maig de 2021 a les 8.40 hores es procedirà a l'obertura del sobre B de les propostes presentades per les diferents empreses.


Plec de clàusules administratives
particulars relatives al contracte del Servei de neteja de l’Institut Maria Espinalt

Procediment no 1/2021

Concurs públic per triar nova empresa de neteja de l'Institut publicat en el DOGC 8386 de data 14/04/2021.

El dia 26 d'abril a les 9.30 hores, les empreses interessades podran passar per l'institut a veure les instal·lacions.

Barcelona, 13 de març de 2020

Javier Fernández
Director/a
Ċ
Miguel Angel Baeta Monforte,
19 d’abr. 2021, 5:43
Comments